spoločnosť

ENVING s.r.o.

bola založená v roku 1997 so sídlom v Prešove. Neskôr, v roku 2000, sa firma presťahovala do Svidníka a krátko na to do blízkej obce Rakovčík. V roku 2010 bola zriadená organizačná zložka v Bratislave.


ENVING s.r.o. disponuje odbornými spôsobilosťami na:

1. posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
2. geologické úlohy hydrogeologického prieskumu,
3. odborné posudky vo veciach odpadov,
4. odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
5. projektant činnosti vykonávanej banským spôsobom,
6. bezpečnostný technik.

04


ENVING s.r.o. realizovala študijné, projekčné a prieskumné práce z oblasti:

1. ťažba nerastov, osobitné zásahy do zemskej kôry,
2. líniové stavby, technická infraštruktúra,
3. odpadové hospodárstvo,
4. vodné hospodárstvo, energetika,
5. šport, rekreácia a cestovný ruch,
6. občianska a komerčná vybavenosť,
7. ľahký priemysel, výroba stavebných hmôt,
8. ťažký priemysel,
9. poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.

01