zázemie spoločnosti

ENVING s.r.o. disponuje odbornými spôsobilosťami na:

1. posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
2. geologické úlohy hydrogeologického prieskumu,
3. odborné posudky vo veciach odpadov,
4. odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,
5. projektant činnosti vykonávanej banským spôsobom,
6. bezpečnostný technik.

04